X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

اهمیت ارزش غذایی پیاز ص


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 5

 

اهمیت ارزش غذائی پیاز

سبزی پیاز غذای یومیه شامل بوده امروز،فرداواینده غذائی نخواهد سبزی تازه خصوص پیاز استفاده نشود موجودیت سبزی پیاز لحاظ مزه مواد پروتینی،قندی ویتامین ازرش غذائی زیاد دارا بوده موجودیت انها خوراکه یومیه حتمی میباشد.

پیاز یکی گیاهای غوزه داری قدیم وجود داشته گفته میتوانیم دفعه اول فلسطین پیدا فلسطین هندوستان دیگر ممالک جهان انتقال یافته چنانچه یک طبیب یونانی قرن اول میلادی زیست داشت پیاز عامل تندرستی طول عمر داستند طور مثال مملکت بلغاریا یاد اور شویم مردم بلغاریا پیاز خام زیاد مصرف کنند یکی غذا اصلی مهم انها نان پیاز بوده است. بین تمام ملل جهان وضع صحت بلغارستان همه بهتر امراض سرطان کشور وجود ندارد تعداد مردم صد ساله زیاد میباشد.

علماء دانشمندان بدین عقیده اند پیاز نگاه اهمیت غذائی گروپ دوم غذای عمومی قرار دارد.

وظیفه مهمی پیاز دارد عبارت لذیذ نمودن غذا عهده دارد پیاز دارای ویتامین مختلف بوده مخصوصا ویتامین c حدود وافر میباشد . رقیق شدن خون جلوگیری مینماید پیازبه علت داشتن ca زیاد تحکیم استخوان بندی کمک کرده امراض نرمی استخوان جلوگیری نما ید.

وهمچنان پیاز دارای ویتامین d بوده دارائی اهن،پتاشیم ، سودیم ، فاسفورس قند است. اشخاصیکه مرض قندی دارند خوردن مقدار کم مضرنیست همین پیاز دارای فاسفورس بوده انجام فکری اسان میسازد کسانیکه کار فکری دارد توصیه شده پیازرا استعمال کنند عصبانیت کمتر سازد مواد نشایستوی رااسان ساخته شخص حاضر خواب کند اشخاصیکه دچار خوابی هستند اگر شب غذای خود پیاز بخورند حال شان بهتر شده خواب زور تر خواهد امد.

وباید تذکر داد مقدار زیاد سلفردر موجود میباشد همچنان منگانیز مقدار نا چیز دران شامل بوده وباید گفت ارزش پیاز خام پخته فرق دارند.

طریقه کشت پیاز:- قبل ازانکه کشت پیاز اقدام شود زمین عمق تقریبا 17.8-12.6 سانتی متر قلبه شده وبرای اینکه زمین عاری کلوخ باشد یک Disking صورت گیرد بعدا زمین کرد بندی شود.

کشت پیاز طریق صورت گیرد یکی توسط تخم دیگر توسط انقتال نهال

توسط تخم:- اگر بذر پیاز نا وقت رسیدن مارکیت قسم تخمپاش مزرعه صورت گیرد اوایل بهار اواخر خزان عمق 2-3 سانتی متر کشت میگردد فاصله بین قطار 30-40 سانتی متر فاصله بین نبات 10-20 سانتی متر تخمین گردیده تقریبا یک کیلوگرام درفی جریب زمین تخمین شده است.

توسط انتقال نهالی:- درین طریقه نهالی قوریه گرفته یک جای دیگر اوایل بهار عمق3.8 سانتی متر فاصله 10-15 سانتی متر دورتر همدیگر زاویه 45 درجه غرس گردد نا گفته نماند نهال باید توسط دست غرس گردد.

در مناطق نهال مروج مثل ننگرهار،لغمان کنرها یک کیلوگرام تخم پیاز یک ساحه خورد کشت نموده بعدا انرا زمین اصلی انتقال داده ساحه یک جریب زمین احتواء نماید.

استعمال پارو مربوط خاک انواع پیاز میباشد پیاز نباتی نایتروجن،فاسفورس پتاشیم زیاد ضرورت دارد.برای تولید حاصلات بلند اب هوای سرد ضرورت حس کند اینکه حصه بالای بزودی نمو کند ضرورت دارد درجه حرارت بلند روز دراز گرم جور کردن بلب کلچه پیاز انها خاک مخلوط ریگی، مخلوط دریائی خوبی حاصلات تولید کرده ودر دیگر خاکها بصورت درست نموء نمی تواند. خاک فوق الذکر شده صورتیکه فرتیلایزر غنی پارو باشد عاری ازتخم گیاهان هرزه باشد حاصلات بلند متصور میباشد کشت پیاز خاک مواد عضوی خوب نرم باشد بکارمیباشد خوب ذهکشی شده باشد خاک ذهکشی نشده باشد مواد عضوی زیاد نداشته باشد مساعد اقتصاد نبوده پیاز خاک ph بین 5.8-6.5 باشد توافق خود نشان داده ازینکه یکی سبزیجات ریشه سطحی دارد وقت نموئی اولی یکمقدار زیاد رطوبت ضرورت دارد . 15-24 انچ اب طول فصل نمو شان مکفی نا گفته نماند اگر خواسته باشیم حاصلات پیاز بدست بیاوریم 5-7 دفع ابیاری اگر نا وقتر خواسته باشیم 7-9 دفه ابیاری صورت گیرد.

انواع پیاز:- سابق صنف بندی پیاز اساس پیاز درازیا گرد،زردوسفید صورت گرفت ولی رنگ پیاز سفید انواع برمی گیرد کاشت زمستان صورت گرفته زود رس میباشد ولی پیاز رنگین مخصوصا کاشت تابستان بکارمی رود اما افغانستان علاوه پیاز وطنی نوع پیاز خارجی بنام پیاز زرد هسپانوی سفید هسپانوی بذر گردد. البته پیاز وطنی نگاه نگهداشت مصرف خوب است.

اوقات کشت تخم پیاز:- تخم پیاز مناطق سرد بستر تیر ماه اوایل بهار مناطق گرم سیر برج سنبله قوریه بذر بعدا زمین اصلی بقسم نهالی نوش پیاز انتقال میدهند نهالی بعد 40-50 روز بعد زمین اصلی انتقال داده میشود.

وقت استعمال کود:- چون پیاز دارای ریشه سطحی میباشد اکثر زمین زراعتی نگاه مواد عضوی خیلی ضعیف میباشد بدست اوردن حاصلات خوب بهتر علاوه کود کیمیاوی باید پاروی وطنی سوخته زمین انداخته زمین نرم شده وهم ریشه نبات درزمین خوب اسانی نموء مینماید مقدار کود یوریا D,A,P پتاشیم یک جریب ضرورت احساس میشود45-40 کیلوگرام یوریا 30-35 کیلوگرامD,A,P مقدار 30-35 کیلوگرام پتاشیم سلفیت میباشد.

در صورتیکه تخم پیاز جهت کلچه پیاز مستقیما زمین بذر پاش داده شود نصف کود یوریا تمام کودهایD,A,P K2so4 وقت بذر تخم پیاز زمین استعمال نمایم نصف دیگر یوریا دو حصه تقسیم یک حصه وقت نمو کردن نصف دیگر بعد 20-30 روز استعمال بعد ابیاری صورت بگیرد اما صورتیکه تخم پیاز قوریه بذر گردد کود وقت انتقال نهالی زمین استعمال گردد تطبیق اوقات استعمال مثل فوق الذکر شده میباشد بناا متذکر