X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

اموزش پرورش تولید میگو


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 19

 

اموزش پرورش تولید میگو

این مقاله اطلاعات کلی مورد بیولوژی تکثیر پرورش میگوی اب شیرین ارائه می­دهد. میگو چرخه زندگی خود دارای چهار شکل مشخص است: تخم ، لارو ، پست لارو ، بالغ.

 

 

این مقاله اطلاعات کلی مورد بیولوژی تکثیر پرورش میگوی اب شیرین ارائه میدهد. میگو چرخه زندگی خود دارای چهار شکل مشخص است: تخم ، لارو ، پست لارو ، بالغ.

در مقاله شرح مختصر هر یک مراحل فوق ویژگیهای ، خصوصا ، کیفیت اب مورد نیاز ، وسایل عملیات تفریخگاه (هچری)، تغذیه ، وسایل روشهای پرورش ، استراتژی مدیریت استخرها ، انواع استخرها روشهای پرورش ، بیماریها ، مشکلات پرورش میگوی اب شیرین پرداخته شده است.

● بیولوژی میگوی اب شیرین

▪ پراکنش

گونههای میگوی اب شیرین جنس Macrobrachium سراسر مناطق گرمسیری نیمه گرمسیری جهان پراکندهاند. اینگونهها اغلب ابهای شیرین داخلی شامل دریاچهها ، رودخانــهها، باتلاقها ، نهرهای ابیاری ، کانالها استخرها حوزهها یافت میشوند. اغلب گونهها مراحل نخستین چرخه زندگیشان اب لب شور نیاز دارند بنا ابهایی یافت میشوند که مستقیم غیر مستقیم دریا میپیوندند، هر چند بعضی انها چرخه زندگیشان دریاچههای داخلی اب شور اب شیرین کامل میکنند. بعضی گونهها ، رودخانههایی اب شفاف ترجیح میدهند، حالی که بعضی دیگر ابهای بسیار گلالود یافت میشوند.

▪ چرخه زندگی :

برای رشد ، تمام میگوهای اب شیرین (مانند سایر سختپوستان) بطور منظم اسکلت خارجی پوسته خود میاندازند. فرایند پوست اندازی موسوم افزایش ناگهانی اندازه وزن است. چهار شکل مشخص چرخه زندگی میگوی اب شیرین وجود دارد: تخم ، لارو ، پست لارو ، بالغ .

این جانوران همه چیز خوارند جیره غذایی انها نهایت شامل حشرات ابزی لاروهایشان، جلبکها ، دانه گیاهان ، حبوبات ، بذر گیاهان ، میوهها ، نرمتنان ریز سخت پوستان ، گوشت ماهی پس ماندههای ماهی سایر جانوران است. علاوه ممکن همجنس خوار باشند.

● عملیات پرورشی که شامل موارد زیر است

▪ مدیریت استخر

گیاهان امتداد دیوارههای استخر ، فرسایش انها حداقل میرسانند زیر خط اب غذا زیستگاهی میگوها فراهم می­کنند. هر حال باید توجه داشت که رشد انها نباید چنان زیاد شود که برداشت کردن تداخل وجود اید. رشد گیاهان ریشه دار ابزی جلبکهای کفزی باید اعمال مدیریتی جلوگیری کرد. استخرهای تازه باید اهک پاشی شوند. عمل ، کاربرد استاندارد ۱۰۰۰Kg/ha سنگ اهک کشاورزی هر بار پس تخلیه استخر پرورش میگوی اب شیرین توصیه میشود.

پس اهک دهی استخرها بیش میگودار کردن انها پر میشوند. کود دهی کشت میگوی اب شیرین ندرت لازم میشود. هر حال استخرهای ساخته شده خاکهای شنیرسی ممکن نیاز کوددهی داشته باشند. اجرا کننده باید طی مدت پرورش ، مراقب خوب نگه داشتن استخرها باشد . جلوگیری فرسایش دیوارهها ، کنترل گیاهان ریشه دار ابزی ، تعمیر نگهداری تجهیزات خروجی ورودی اب ویژه توریها بـاید مـراقـبت خـاصـی انجام گیرد. گیاهان Elodea spp. Hydrilla spp. بستر خوبی میگوها میسازند.

▪ میگودار کردن:

پست لاروها میتوان بلافاصله پـس پـر اب شـدن اسـتخرهـا انها ریخت . معمولا پست لاروهایی که تنها ۴-۱ هفته سن دارند ( پس دگردیسی ) میگودار کردن استخرها کار برده میشوند که زمان برداشت باقی میمانند. محض ورود پست لاروها کناره استخر باید دقت شود که پی شناور کردن کیسههای انتقال استخر مدت ۱۵ دقیقه قبل خالی کردن انها اب درجه حرارت استخر عادت داده شوند.

اختلاف PH استخر کیسه انتقال موجب مرگ میر میشود. میزان میگودار کردن استخر اندازه بازاری مطلوب مدیریت استخر ، خصوصا روش برداشت ، بستگی دارد. جاهایی که اندازه مطلوب فروش حدود ۷۰ گرم ( سرزده ) بسیاری استخرها علت ذخیره اب فصلی دچار محدودیت فصلی حدود ۸ ماه هستند ، پیشنهاد میشود میزان میگو ۵ پست لارو متر مربع (۵۰۰۰/ha) باشد.

▪ تغذیه:

الف ) نوع تغذیه

کشت تجارتی موفق میگوی اب شیرین غذای مکمل نیاز دارد. نوع غذا بسیار متنوع مواد زیر دارد : مواد خام جانوری گیاهی ، مخلوطهای غذایی تهیه شده کنار استخر غذاهای ترکیبی . بعضی جاها برنـج محـصولات فـرعـی بـرنـج صـورت مـخلوط غذاهای دیگر استفاده میشود. ضریب غذایی ۲:۱-۳:۱ جیره ترکیبی مورد انتظار . ضریبب غذایی مواد تر همچون ماهیهای هرز علت رطوبت بسیار انها بالاتر ( شاید ۷:۱-۹:۱ ) .

ب ) مقدار تغذیه :

تـوصـیه کلی کار ساز مقدار تغذیه روزانه وجود ندارد زیرا مقدار بستگی اندازه تعداد میگوها استخر ، کیفیت اب خاصیت غذا دارد. بهترین رهنمود مجریان استخر ، تغذیه حد تقاضاست . غذا طور معمول اطراف محیط استخر محلهای کم عمق که منطقه خوبی تغذیه پخش میشود. بعضی مواقع غذا " منطقه تغذیه " چند متری کناره محدود میگردد. هر دو مورد مجری استخر میتواند ببیند چه مقدار غذا مصرف شده است. اگر هیچ غذایی روز بعد باقی نماند ، مقدار غذا باید افزایش یابد. اگر مقدار زیادی غذا بماند ، مقدار باید کاهش داد حتی مدت یک روز قطع کرد.


<< 1 ... 7 8 9 10 11